Kategorie

Kontakt

2e plus s.r.o.
Trabantská 270
190 15 Praha 9
+420 281 917 430
info@2e-kompresory.cz

Jak na vzdušníky (tlakové nádoby kompresoru)?

Co je vzdušník?

Vzdušník (též tlaková nádoba, vzduchojem, expanzní nádoba či dokonce tlaková expanzní nádoba), je zařízení, které obsahuje a akumuluje tekutinu nebo plyn pod tlakem. Vzdušník (odvozeno od slova „vzduch“) je zařízení sloužící k akumulaci stlačeného vzduchu vyprodukovaného pístovým kompresorem či šroubovým kompresorem. Vzdušník je zpravidla tvořen válcovým pláštěm s klenutými dny, ze svařených ocelových plechů (plátů).

Vzhledem k tomu, že vzdušník je tlakovou nádobou, tak nejen jeho výroba, ale také provoz, podléhají z bezpečnostních důvodů příslušným normám a předpisům. Dle této příslušné normy (ČSN 690010) je za vzdušník považována každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 5 litrů (V) s provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa (p). Za vzdušník není považováno: potrubí (a jeho části) či nádoby vytvořené z trubek (s vnitřním průměrem do 100 mm). Tedy pouze kruhové nádoby s příslušným objemem a provozním tlakem.

K čemu vzdušník slouží?

Vzdušník je nedílnou součástí prakticky všech kompresorových stanic. Jeho úkolem je v rámci připojení ke kompresorové stanici (kompresoru):

-       zabránit přenosu pulzací plynu (vzduchu)

-       vyrovnávat kolísání tlaku v rozvodné síti

-       zabránit příliš krátkým periodám chodu kompresoru zatíženého a odlehčeného

-       krýt krátkodobou spotřebu stlačeného vzduchu vyšší, než je výkonnost kompresorové stanice

-       ochlazováním stlačeného vzduchu přispívat k vylučování kondenzátu

Vzdušník je tedy tlaková nádoba konstruovaná a provozovaná dle parametrů obsažených v normách ČSN 690010 a ČSN 690012.

Co tedy vymezuje norma pro provoz vzdušníků (tlakových nádob)?

Norma pro provoz vzdušníků (tlakových nádob) nám vymezuje nejen samotný vzdušník, ale také jeho provoz. Kdy za tlakovou nádobou stabilní, netopenou se podle ČSN EN 286-1 a ČSN 690010 rozumí každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 5 litrů (V) s provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa (p).

Dle dosud platné ČSN 690010 musí být tyto nádoby doloženy platným pasportem (revizní knihou), který vystavuje výrobce, dovozce tlakových nádob nebo osoba s příslušným oprávněním.

Jaká je povinná výbava u vzdušníku?

Podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.18/1979 Sb. a zákona č. 174/1968 Sb. v platných zněních musí být každá tlaková nádoba opatřena těmito částmi, tzv. armaturami:

  • uzavírací a vypouštěcí armaturou
  • manometrem (tlakoměrem)
  • pojistným zařízením
  • odvětrávacím zařízením
  • příslušnou dokumentací (revizní knihou – pasportem) prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu v rozsahu dle ČSN 690010-7.2

Vybavení tlakoměrem a pojistným zařízením není třeba, je-li dovolený konstrukční tlak nádoby vyšší než nejvýše dosažitelný tlak zdroje a je-li zároveň vyloučena jakákoliv možnost jiného zvýšení tlaku v nádobě.

Jak připojit manometr (armatury) ke vzdušníku?

Připojení manometru (tlakoměru) ke vzdušníku, který jsou jeho nedílnou součástí, vyobrazuje následující schéma. Upozornění: je zapotřebí užít příslušných druhů šroubení (odpovídající velikostí závitů danému vzdušníku) – viz schéma.

 Připojení armatur ke vzdušníku

Jak připojit manometr (armatury) a pojistný ventil k mini vzdušníku?

Připojení manometru (tlakoměru) a pojistného ventilu k mini vzdušníku, které jsou jeho nedílnou součástí, dokonce povinnou výbavou, vyobrazuje následující schéma. Upozornění: je zapotřebí užít příslušných druhů šroubení (odpovídající velikostí závitů danému vzdušníku) – viz schéma. 

 Připojení armatur k minizdušníku

Povinná dokumentace vzdušníků

Po zakoupení od nás dostanete revizní knihu („pasport“) dle ČSN 690010. Hlavní součástí pasportu je zpráva o výchozí revizi, kterou provádí revizní technik. Upozornění: „Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu“

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem. Provozovatel nádoby je podle této normy povinen do 14- ti dnů od uvedení nádoby do provozu zajistit provedení první provozní prohlídky, která se potom pravidelně opakuje po každém roce.

Upozornění: „Provozní revize se provádí nejpozději do 14- ti dnů od uvedení do provozu, tuto revizi si zajišťuje provozovatel na vlastní náklady“

Povinnosti provozovatele vzdušníku:

Pro hladký provoz vzdušníku je provozovatel povinen (dle výše zmíněných norem) dodržovat určité druhy revizí, kterými jsou: 

Vnitřní revize – posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů výstroje. Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let, s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu mediu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti – se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška – se provádí nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

  • po každé opravě nebo rekonstrukci
  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
  • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

Výsledky těchto revizí se zapisují do „revizní knihy“ vzdušníku, kterou vystavuje výrobce vzdušníku, dovozce vzdušníku či nebo osoba s příslušným oprávněním provádějící danou revizi vzdušníku.

Jakou zvolit velikost vzdušníku?

kompresor, pro který bude daný vzdušník užívaný. Obecně záleží především na velikosti kompresoru, jeho výkonu a zatížení, které bude kompresor na daný vzdušník vyvíjet. Zhodnocení těchto faktorů, pro volbu správného vzdušníku je speciálním technickým oborem a měl by být proveden odborníky na vzduch.

Na našem trhu je většina prodávaných kompresorových jednotek dodávána (prodávána) již s odpovídajícím vzdušníkem, proto není obvykle zapotřebí složité volby příslušného vzdušníku. Ovšem, pokud se jedná o individuální pořízení vzdušníku, nejlepším způsobem, jak vybrat správnou velikost vzdušníku je kontaktovat odborníky na kompresory či se informovat u prodejce vzdušníku.

Obecně se lze ovšem řídit pravidlem, že z provozních (bezpečnostních) a kapacitních důvodů  je lepší pořízení raději nadměrného vzdušníku, než příliš malého.